Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                                                          Švenčionių rajono švietimo
                                                                                                                          pagalbos tarnybos direktoriaus
                                                                                                                          2013 m. rugsėjo 2 d.
                                                                                                                          įsakymu Nr.V-11

                                                                                                

ŠVENČIONIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – perkančioji organizacija) mažos vertės pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2012, Nr.82-4264) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Pagal šias Taisykles perkančioji organizacija atlieka prekių, paslaugų ir darbų pirkimus,
kai yra bent viena iš šių sąlygų:
2.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);
2.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
3. Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos pirkimų atlikimo asmenis, pirkimo būdą ir jos atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo teikėjams reikalavimus.
4. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo, konfidencialumo ir nešališkumo principų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
5. Perkančiosios organizacijos vykdomuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupė. Pasiūlymui pateikti ūkio subjekto grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.
6. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
6.1. Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos darbuotojas, taip pat  perkančiosios organizacijos padalinio atsakingas darbuotojas, kurie nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus.
6.2. Pirkimų organizatorius -Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus  įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris  šių Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja pirkimus ir juos atlieka, kai tokiems pirkimams nesudaroma viešųjų pirkimų komisija.
6.3. Pirkimų komisija – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu sudaryta  komisija, kuri šių Viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka organizuoja pirkimus ir juos atlieka.
6.4. Apklausa – pirkimo būdas, kai  pirkimų komisija arba pirkimų organizatorius raštu arba elektroninėmis priemonėmis CVP IS,  arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti siūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
6.5. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.
6.6. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas) – 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.
6.7. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją
6.8. Numatoma pirkimų vertė (toliau – pirkimų vertė) - perkančiosios  organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama  pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba  tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes;
6.9. Pirkimo dokumentai - perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ar  elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji ir kiti dokumentai.
6.10. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) – Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkoma informacinė sistema, skirta:
6.10.1. suteikti elektronines priemones viešųjų pirkimų skelbimams ir ataskaitoms teikti bei tvarkyti;
6.10.2. suteikti elektronines priemones viešųjų pirkimų procedūroms atlikti;
6.10.3. informacijai apie viešuosius pirkimus skelbti internete.
7. Taisyklėse vartojamos kitos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

II. PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

8. Pirkimus atlieka pirkimų organizatorius arba pirkimų komisija.
9. Pirkimų organizatorius vykdo pirkimus, kai:
9.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė neviršija 50 tūkst. Lt be PVM;
9.2. darbų pirkimo vertė neviršija 50 tūkst. Lt. be PVM.
10. Pirkimų komisija vykdo pirkimus, kai:
10.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė - 50 tūkst. Lt  be PVM ir daugiau, bet neviršija 100 tūkst. Lt be PVM;
10.2. darbų vertė - 50 tūkst. Lt be PVM ir daugiau, bet neviršija 500 tūkst. Lt. be PVM
11. Pirkimų organizatorius ir Pirkimų  komisijos nariai prieš pradėdami pirkimus turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Nešališkumo deklaracija bei konfidencialumo pasižadėjimas gali būti pasirašomi vieną kartą ir galioja nepriklausomai nuo to, keliuose pirkimuose dalyvauja pirkimų organizatorius ar komisijos narys.
12. Pirkimų komisija dirba pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  patvirtintą Mažos vertės pirkimų komisijos darbo reglamentą.
13. Administracijos direktorius turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos paslaugos, prekės ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų už juos apmokėti ir pan.). Sprendimą dėl pirkimo nutraukimo priima rajono savivaldybės administracijos direktorius pirkimų organizatoriaus arba pirkimo komisijos teikimu.

III. PIRKIMŲ  PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

14. Perkančioji organizacija rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą bei rengia ir skelbia  planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka.
15. Pirkimo iniciatorius remdamasis Perkančiosios organizacijos parengta ir patvirtinta
planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų suvestine, parengia nustatytos formos prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką dėl pirkimo atlikimo, suderina pirkimų vertę su rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju ir pateikia paraišką rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Paraiška pildoma kai prekių, paslaugų ar darbų vertė viršija 3 tūkst. Lt be PVM.
16 . Pirkimą, patvirtinus prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką, vykdo pagal kompetenciją Pirkimų organizatorius arba Pirkimų komisija.
 

V .PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

17. Vadovaujantis patvirtinta prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraiška, Pirkimų organizatorius arba Pirkimų komisija rengia pirkimo dokumentus.
18. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai pirkimas atliekamas apklausos būdu žodžiu.
19. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba.
20. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
21. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.
22. Raštu atliekamos apklausos pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime išsiuntimo tiekėjams dienos. Šis terminas netaikomas, jei apklausa atliekama žodžiu. Pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.
23. Pirkimo dokumentuose pasiūlymams parengti pateikiama ši informacija:
23.1. kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą arba po vieną pasiūlymą kiekvienai pirkimo daliai, kad pateikti alternatyvius pasiūlymus negalima;
23.2. kad pasiūlymai bus vertinami litais;
23.3. pasiūlymo rengimo ir įforminimo reikalavimai (raštu pasiūlymus gali būti prašoma  pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose, pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto atstovo, išskyrus elektroninėmis priemonėmis pateikiamus pasiūlymus);
23.4. kontaktinė informacija dėl galimybės kreiptis pirkimo dokumentų paaiškinimų (įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefono ir fakso numeriai);
23.5. pirkimo objekto apibūdinimas (prekių, paslaugų, darbų  pavadinimas, kiekis (apimtis));
23.6. informacija apie pasiūlymų vertinimą (pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausiais pasiūlymas (nustatomi kriterijai, susiję su pirkimo objektu, - paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko);
23.7. pasiūlymo galiojimo terminas;
23.8. minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir juos įrodantys dokumentai (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami);
23.9. informacija apie derybas dėl pasiūlymo kainos ir sąlygų (nurodoma,  ar bus deramasi  arba  kokiais atvejais bus deramasi, ir derėjimosi tvarka).
23.10. jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus – nuoroda į tokį pirkimą ir reikalavimas, kad tiekėjas pagrįstų, kad jis atitinka minėto straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.
23.11. informacija apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas: prekių pateikimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikalinga – kitas sąlygas.
24. Kai apklausos metu kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa šių Taisyklių 24 punkte nurodyta informacija, jeigu Perkančioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga.
25. Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai,  tiekėjams  pateikiami asmeniškai, siunčiami paštu, faksu, elektroniniu paštu, CVP IS elektroninėmis priemonėmis ar skelbiami interneto svetainėje.     
26. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo  terminui, perkančioji organizacija  gali  paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus,  tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai siunčiami (skelbiami)  likus  pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
27. Jeigu  pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) negalima pateikti šių Taisyklių 27 punkte  nustatytu  terminu, pasiūlymų pateikimo  terminas nukeliamas.
28. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą  išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti  pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai   skelbiami interneto svetainėje arba  Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ten  pat  paskelbiama  apie  termino  nukėlimą.   

V. TIEKĖJŲ APKLAUSA

29. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais  supaprastintų viešųjų pirkimų Taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų būdais, atsižvelgiant į šių būdų pasirinkimo sąlygas.
30. Atliekant mažos vertės pirkimą apie pirkimą perkant prekes, paslaugas ar darbus neprivaloma skelbti, kai:
30.1. sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 50 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio); darbų pirkimo sutarties vertė – 350 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);
30.2. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 50 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio),darbų pirkimo sutarties vertė – 350 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;
30.3. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
30.4.atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
30.5.esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimų organizatoriaus arba Komisijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų.
31. Skelbimai apie mažos vertės pirkimus skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų  informacinėje sistemoje. Skelbime  pateikiamos su mažos vertės pirkimu susijusios pirkimo sąlygos. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos.
32. Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu.  
33. Mažos vertės pirkimų apklausa raštu (paštu arba per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis) gali būti atliekama visais atvejais.
34. Apklausa gali būti vykdoma  žodžiu  (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir:
34.1. prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė (sutarties vertė) neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);
34.2. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku.
35. Pirkimų organizatorius arba Pirkimų komisija, atlikdama mažos vertės pirkimą, turi teisę kreiptis į vieną tiekėją  su prašymu pateikti pasiūlymą, kai:  
35.1. mažos vertės pirkimo atveju numatoma konkretaus prekių, paslaugų ar darbų pirkinio vertė (sutarties vertė) neviršija 50 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);
35.2. dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarija, stichinė nelaimė, epidemija, ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis) ar kitų nenumatytų aplinkybių iškyla skubus prekių, paslaugų ar darbų poreikis;
35.3. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
35.4. perkamos prekės gaminamos tik techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant padengti tobulinimo išlaidų;
35.5. yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai, perkamos licencijos naudotis  duomenų (informacinėmis) bazėmis, perkamos konsultacinės paslaugos;
35.6. perkamos ekspertų teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
35.7. perkamos advokatų, notarų, antstolių teikiamos paslaugos;
35.8. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių,likviduojamų, restrktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;
35.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima
užbaigti sudarytos sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis (papildoma) gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
35.10. perkant iš esamo tiekėjo naujas prekes, paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.
35.11. yra kitos objektyvios pateisinamos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau Tiekėjų. Šios aplinkybės privalo būti nurodytos ir negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos darbuotojų delsimo arba neveiklumo;
35.12. egzistuoja trumpalaikės aplinkybės, suteikiančios galimybę reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti už mažesnę nei rinkos kainą (šventinės nuolaidos, išpardavimai, specialūs pasiūlymai ir kt.);
35.13. skelbiami skelbimai, pranešimai ir užsakomieji straipsniai spaudoje, perkami statistikos, standartų, teisiniai, finansiniai ir kiti informaciniai  leidiniai (knygos).
35.14. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;
35.15. už prekes, paslaugas ar darbus atsiskaitoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose patvirtintus įkainius, tarifus  (pvz., šaltas vanduo, dujos, elektra  ir pan.).
35.16. prekės, paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;
35.17. perkami bilietai į tarptautines, nacionalines ir kitas parodas; ir teminė literatūra, platinama parodose, konferencijose, kursuose;
35.18. perkamos pašto paslaugos;
35.19. perkamos automobilių stovėjimo aikštelių  apmokėjimo paslaugos, automobilių registravimo, valstybinių numerių ir techninių apžiūrų paslaugos;
35.20. perkamos privalomo periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo paslaugos;
35.21. perkamos maitinimo paslaugos;
35.22. perkamos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo specializuotuose mokymo seminaruose ir kursuose paslaugos.
35.23. perkamos duomenų apsaugos mokesčiams apmokėti paslaugas;
35.24. apgyvendinimo paslaugas.
36. Pirkimų organizatorius arba Pirkimų komisija, atlikdama pirkimą ir  prašydama pateikti pasiūlymą, kreipiasi į 3 ar daugiau tiekėjų, išskyrus šių Taisyklių 35 punkto nurodytus  atvejus .

VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

37. Atliekant mažos vertės pirkimą, kai apie pirkimą  neprivaloma skelbti, kaip numatyta  šių Taisyklių  31 punkte,  Tiekėjų kvalifikacijos tikrinti  neprivaloma.
38. Tiekėjo pasiūlymo tikrinimo tikslas – įsitikinti, ar pasiūlymas atitinka Perkančiosios
organizacijos poreikius ir iškeltus reikalavimus, o Tiekėjų pasiūlymų vertinimo tikslas –išrinkti geriausią pasiūlymą, kurį pateikusiam Tiekėjui Perkančioji organizacija siūlys sudaryti pirkimo sutartį.
39. Tiekėjų pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkimų organizatorius arba pirkimų komisija .
40. Kai pirkimą vykdo pirkimų komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas.  Kai  pirkimą  vykdo  pirkimų organizatorius, pildoma apklausos pažyma, išskyrus atvejus, kai  šių Taisyklių nustatyta tvarka pasiūlymą pateikti kreipiamasi į vieną tiekėją. Šiuo atveju  pildomas pirkimų žurnalas. Žurnale turi būti šie rekvizitai: pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ,  apklausos forma, pagrindimas, kodėl kreiptasi į vieną tiekėją, tiekėjo pavadinimas, adresas, sutarties vertė, sudarymo diena, pastabos.
41. Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras pirkimų  komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams nedalyvaujant.
42. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
42.1. pasiūlymą pateikęs Tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (jeigu jie buvo keliami);
42.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
42.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.
43. Neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis  šiais kriterijais:
43.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba
43.2. mažiausios kainos.
44. Kai Tiekėjai apklausiami raštu, Perkančioji organizacija nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) turi raštu pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui apie pirkimo laimėtoją,o dalyviui, kurio pasiūlymas atmestas, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis. Šis reikalavimas netaikomas, kai apklausa vykdoma žodžiu.
45. Tais  atvejais, kai pasiūlymą pateikti  kviečiamas   tik vienas  tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas,  jo pasiūlymas  laikomas  laimėjusiu, jeigu jis neatmestas.

VII. PIRKIMO SUTARTIS

46. Pirkimų organizatorius ar pirkimų komisija  sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.  Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu). Pirkimo sutarties projektą parengia pirkimo iniciatorius  (jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis), suderina su rajono savivaldybės administracijos Juridiniu ir  Buhalterinės apskaitos skyriais  ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą.
47. Atliekant mažos vertės pirkimą sutarčiai sudaryti viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą ir (ar) pratęstą terminą.
48. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos.
49. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra  užtikrinamas  CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
50. Pirkimo  sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias   pirkimo sutarties  sąlygas,  kurias  pakeitus  nebūtų  pažeisti Viešųjų pirkimų  įstatyme  nustatyti  principai ir tikslai  bei tokiems pirkimo  sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų  pirkimų tarnybos  sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių  pirkimo sutarties  sąlygų,  kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties  šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo   metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių.
51. Sutartį su tiekėju pasirašo rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

VIII . PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

52. Įvykdžius pirkimą,  Pirkimų organizatorius ar Pirkimų  komisija perduoda  visus  su  pirkimu  susijusius  dokumentus rajono savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už visų su  pirkimu  susijusių dokumentų saugojimą. Mokėjimo dokumentai perduodami rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.
53. Pirkimo  sutartys,  paraiškos,  pasiūlymai,  pirkimo dokumentai,  paraiškų  ir  pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti  su  pirkimu susiję dokumentai,  nepaisant   jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne  mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
54. Pagal kiekvieną pirkimą, kai atliekamas mažos vertės pirkimas, pirkimo procedūrų ataskaita Viešųjų pirkimų tarnybai neteikiama. Kiekvienais metais Perkančioji organizacija privalo Viešųjų  pirkimų tarnybai  pagal  jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą.

IX. INFORMACIJOS APIE PIRKIMUS TEIKIMAS

55. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims.
56. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

57. Visi tiekėjai turi teisę pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją dėl pirkimo dokumentų, pirkimo procedūrų, su pirkimu  susijusių perkančiosios organizacijos veiksmų ar neveikimo, jeigu mano, kad tai  pažeidžia  jų teises ar teisėtus interesus. Esant tiekėjo pageidavimui,  jis  turi būti žodžiu ar raštu supažindintas su pretenzijos pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.  
58. Pretenzijos pateikiamos raštu per 15 dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.
59. Nagrinėjamos  visos  tiekėjų pretenzijos,  gautos  iki pirkimo sutarties sudarymo.
60. Gavus tiekėjo rašytinę pretenziją, pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu  pirkimo procedūros yra sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai  atidedami, kol  šios pretenzijos  bus  išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
61. Pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas, ir tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
62. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo  pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai tiekėjams turi  būti  išsiųsti  pranešimai,  nurodant  terminų pratęsimo priežastis.
63. Pirkimo procedūrų terminai tęsiami pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.
64.  Pretenzija  turi  būti  išnagrinėta  ir  motyvuotas sprendimas  priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  pretenzijos gavimo dienos.
65. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti išsiųstas pranešimas pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams.
66. Jeigu nagrinėjama pretenzija dėl pirkimo dokumentų reikalavimų iki pasiūlymų pateikimo termino, pripažinus pretenziją pagrįsta ir ją patenkinus, nukeliamas pasiūlymų pateikimo  terminas,  apie  tai informuojant visus pareiškusius norą dalyvauti pirkime dalyvius.
67. Tiekėjų pretenzijas nagrinėja Švenčionių rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus  paskirtas  valstybės tarnautojas ar darbuotojas  ir Pirkimų organizatorius ar Pirkimų komisija.  Sprendimą dėl pretenzijos, remdamasis paskirto valstybės tarnautojo ar darbuotojo išvadomis ir Pirkimų organizatoriaus ar Pirkimų komisijos pirmininko paaiškinimais, priima Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

---------------------------------------