Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

     

PROJEKTAS „ŠVENČIONIŲ RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO SVEIKOS GYVENSENOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETŲ LANKYTOJŲ SVEIKATINGUMO STUDIJOS“

    Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba baigė vykdyti projektą „Švenčionių rajono Trečiojo amžiaus universiteto sveikos gyvensenos ir psichologijos fakultetų lankytojų sveikatingumo studijos“, kuris buvo finansuotas Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
    Švenčionių trečiojo amžiaus universiteto 87 klausytojai iš Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Milkuškų ir Adutiškio išklausė 32 Romos Paukštienės-Bitser paskaitas sveikos gyvensenos ir psichologijos temomis. TAU klausytojai pagilino sveikatos ugdymo/si, sveikos mitybos formavimo, normalaus kūno svorio palaikymo, fizinio aktyvumo skatinimo, psichikos sveikatos tausojimo, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos žinias ir sustiprino gebėjimus.

    Šis projektas populiarino sveikatos ugdymosi žinias ir nuostatas, kad sveikai gyventi yra malonu.

2017-12-29

 

 

PROJEKTAS „PER GYVENIMĄ – MEILĖS, KŪRYBOS, MUZIKOS KELIU!

    Švenčionių r. švietimo pagalbos tarnyba ir šeimų ugdymo klubas „Santarvė“ 2017 m. spalio-gruodžio mėn. vykdys projektą „Per gyvenimą – meilės, kūrybos, muzikos keliu!“, finansuojamą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos.

    Šiuo projektu bus sprendžiama socialiai pažeidžiamų asmenų – senyvo amžiaus žmonių – užimtumo organizavimo, aktyvumo skatinimo ir socialinės atskirties problema. 

    Projekte numatyta veikla, įgalinanti sutelkti rajono senyvo amžiaus žmones draugėn ir išbandyti vilnos vėlimo amatą. Siūlant šią veiklą tikimasi paskatinti dvidešimt senjorų dalyvauti rajono kultūrinėje veikloje.
Siūlymas išbandyti seniausią neaustinės tekstilės technologiją – suvienytų ir suaktyvintų tuos senyvo amžiaus žmones, kurie patys nori kurti. Siekiama supažindinti su vilnos vėlimo istorija, sudaryti sąlygas išbandyti savo galimybes kuriant dirbinius iš vilnos, paskatinti toliau tobulėti šioje srityje. Šis amatas gali būti viena iš alternatyvių veiklos rūšių ir duoti nemažą teigiamą ekonominę naudą. LR Žemės ūkio ministerija sertifikuoja tradicinius amatininkų gaminius kaip tautinį paveldą ir skatina verstis šiuo amatu bei pristatyti jį visuomenei suteikdama tam tikras lengvatas dalyvaujant tradicinėse mugėse bei kituose renginiuose. Skatinant išbandyti šį amatą, tikimasi sumažinti socialinę atskirtį, įnešti pozityvumo į kiekvieno projekto dalyvio gyvenimą.

2017-10-02

 

PROJEKTAS „ŠVENČIONIŲ RAJONO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO SVEIKOS GYVENSENOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETŲ KLAUSYTOJŲ SVEIKATINGUMO STUDIJOS“

    Švenčionių r. švietimo pagalbos tarnyba 2017 m. spalio-gruodžio mėn. vykdys projektą „Švenčionių rajono Trečiojo amžiaus universiteto sveikos gyvensenos ir psichologijos fakultetų klausytojų sveikatingumo studijos“, finansuojamą Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

   Švenčionių rajono Trečiojo amžiaus universitetą (TAU) lanko vyresnio amžiaus žmonės, jau turintys sveikos gyvensenos žinių, todėl jie pageidauja daug gilesnių, išties universitetinio lygio žinių, kad galėtų papildyti savo turimas sveikatos žinias ir patobulinti sveikos gyvensenos įgūdžius. Dalis TAU klausytojų yra įgiję aukštąją išsilavinimą, todėl jų siekis yra suprantamas ir pagrįstas.

  Siekiant patenkinti klausytojų lūkesčius, iškyla problema – kokybiškai organizuoti Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams paskaitas; pasikviesti atitinkamo lygio specialistus, galinčius TAU kvalifikuotai dėstyti ir apmokėti jiems už darbą.
    Švenčionių rajono TAU sveikatos stiprinimo problemos nagrinėjamos sveikos gyvensenos ir psichologijos fakultetuose. Visos sveikos gyvensenos fakulteto paskaitų temos yra susietos su sveika gyvensena ir sveikatos stiprinimu, o psichologijos fakultete į sveiką gyvenseną ir sveikatos stiprinimą yra orientuota dalis paskaitų, pvz.: psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija; alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir kt.
    Siekdami apmokyti Švenčionių r. TAU klausytojus ir jų šeimos narius bei draugus, projektui skirtas lėšas panaudosime sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo paskaitoms. 

2017-09-27

 

PROJEKTAS „ŠVENČIONIŲ RAJONO MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS (MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ) SVEIKATOS STIPRINIMAS“

   Švenčionių r. švietimo pagalbos tarnyba 2016 m. spalio-gruodžio mėn. vykdys projektą „Švenčionių rajono mokyklų bendruomenės (mokytojų ir mokinių) sveikatos stiprinimas“, finansuojamą Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

   Tikslas – stiprinti Švenčionių r. savivaldybės mokyklų bendruomenių (mokytojų ir mokinių) sveikatą, gilinant mokytojų sveikatingumo ugdymo kompetenciją (žinias, gebėjimus, nuostatas), kad mokiniams jie galėtų patraukliai ir inovatyviai dėstyti sveikatos ugdymą (taikydami naujus, patrauklius mokymosi metodus), integruodami sveikatos ugdymą į dėstomą dalyką bei formuodami mokinių vertybines nuostatas, kad sveikai gyventi yra malonu.

   Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, žmogaus sveikatą daugiausia (49-53 %) lemia pats žmogus, jo gyvenimo būdas, sveika gyvensena. Todėl mokant vaikus sveikos gyvensenos, kaip patrauklaus gyvenimo būdo, galima tikėtis teigiamo poveikio jų sveikatai. 

   Mokyklose sveikatos ugdymo programa dažniausiai realizuojama jos turinį integruojant į mokomuosius dalykus (ypač vyresnėse klasėse). Tačiau, kaip rodo įvairūs tyrimai, problema yra ta, kad ne visi mokytojai integruoja sveikatos ugdymą į dėstomus dalykus, dalis mokytojų stokoja žinių apie sveikatos ugdymą, vis dar vyrauja seni mokymo metodai, atgrasantys nuo sveikos gyvensenos, gąsdinama ligomis ir pan. Kadangi mokytojų mokymuisi skirtos lėšos yra ribotos, mokytojai dažnai renkasi kvalifikacijos tobulinimo renginius, susijusius su jų dėstomu dalyku, siekdami gilinti savo kompetencijas dėstomo dalyko srityje, o sveikatingumo mokymai dažniausiai lieka nerealizuoti.
   Taigi, siekdami apmokyti Švenčionių r. savivaldybės 2748 mokinius sveikos gyvensenos, kaip patrauklaus gyvenimo būdo, taupydami laiką ir lėšas, gilinsime mokytojų sveikatos ugdymo kompetenciją, suteikdami jiems mokinių sveikatos ugdymo žinių, inovatyvių ir patrauklių sveikatos ugdymo metodų ir būdų. Formuosime nuostatą, kad sveikai gyventi yra malonu. Vėliau mokytojai mokys mokinius, integruodami gautas sveikatos ugdymo žinias, nuostatas ir įgūdžius į dėstomus dalykus.
  Šiuo projektu siekiama stiprinti Švenčionių r. mokyklų bendruomenės sveikatą.

 

PROJEKTAS „ELEKTRONINIS KNYGŲ PASAULIS“

Švenčionių r. švietimo pagalbos tarnyba 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. vykdo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Elektroninis knygų pasaulis“, skirtą vaikams ir paaugliams, patekusiems į socialinės rizikos ar socialinės atskirties sistemą.

 

  2006–2011 m. įgyvendinta nacionalinė Skaitymo skatinimo programa. Įgyvendinus programą, tyrimų bendrovė Vilmorus atliko tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti Lietuvos piliečių skaitymo įgūdžius bei įpročius. Tyrimas parodė vaikų ir suaugusiųjų skaitymo gebėjimų prastėjimą.
  Projekto „Elektroninis knygų pasaulis“ tikslas – skatinti skaityti Švenčionių rajono vaikus ir paauglius, patekusius į socialinės rizikos ar socialinės atskirties sistemą. Sudarytos šešios grupės po šešis asmenis.
   Projekto uždaviniai – populiarinti naujomis technologijomis pagrįstas skaitymo formas (elektroninę knygą) ir ugdyti vaikų ir jaunimo estetinę, bendravimo ir elgesio kultūrą.
  Projekto išskirtinumas – skaitymo skatinimas pasitelkiant naująsias technologijas. Kadangi paaugliai mieliau renkasi internetą, kompiuterinius žaidimus negu knygą, siūlome skaityti elektroninę knygą. Elektroninės – tai tos pačios knygos, kurias skaitome atspausdintas ant popieriaus, tik išleistos elektroniniame formate. Jas galima atidaryti ir skaityti kompiuteryje arba specialiame elektroninėms knygoms skaityti skirtame įrenginyje – elektroninių knygų skaityklėje.
    Projekto „Elektroninis knygų pasaulis“ programa.

  Vieno užsiėmimo trukmė – dvi akademinės valandos. Pirmajame užsiėmime paaugliai supažindins su elektroninių knygų parsisiuntimo sąlygomis, reikalingomis programomis, knygų formatais, specializuotomis svetainėmis. Vadovaujami moderatoriaus, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, paaugliai skaitys aukšto meninio lygio kūrinį ir jį aptars keliais aspektais. Paaugliai diskutuodami gilins savo estetinę patirtį, vertins literatūrą kaip atsakančią į svarbiausius gyvenimo klausimus, suvoks, kad skaitymas – būdas bendrauti, suprasti pasaulį ir save. Bendras skaitymas – puiki galimybė mokytis klausyti, kalbėti, mąstyti, diskutuoti, pagarbiai elgtis, taip pat praplėsti žinias apie pasaulį.
Tikėtina, kad interaktyvi knygos forma bus patraukli jaunuoliams, nejaučiantiems potraukio skaityti, o prasmingas kūrinys taps pirmuoju laipteliu į knygų pasaulį.

2014-10-17

 

 

PROJEKTAS „PAŽINKIME IR KURKIME DRAUGE“

    Švenčionių r. švietimo pagalbos tarnyba 2014 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Pažinkime ir kurkime drauge“, skirtą Švenčionių r. žmonėms su negalia.

 

     Šiuolaikinėje visuomenėje menas ir kultūra atlieka svarbų vaidmenį ugdant žmogaus asmenybę, skatina tobulėti, atskleisti asmenybės individualumą ir suartina visuomenę. Menas ir kultūra padeda ugdyti žmogaus etinį ir estetinį santykį su aplinka, gamta, kultūrinėmis ir dvasinėmis vertybėmis.

    Beveik visi žmonės su negalia priklauso socialinės atskirties grupei. Projekto „Pažinkime ir kurkime drauge“ metu bus siekiama sumažinti šių žmonių socialinę ir dvasinę atskirtį. Šiam tikslui pasiekti bus organizuojama pažintinė meninė programa dviem grupėms (iš viso 30 dalyvių). Vykdant programos pažintinę turistinę dalį, dalyviai apsilankys Aukštaitijos nacionaliniame parke (toliau – ANP). Aplankys Palūšės bažnyčią, išgirs trumpą pasakojimą apie bažnyčią ir ANP lankytinus objektus, pasigrožės nuostabiu vaizdu nuo Ladakalnio apžvalgos aikštelės. Netoliese – bene vienintelis Lietuvoje bitininkystės muziejus, kuriame dalyviai ras ne tik  įvairių senovinių medaus kopinėjimo instrumentų ekspoziciją, bet ir tikrų senovinių drevinių avilių, kuriuose dar gyvena bitės. pažintį su ANP lankytinais objektais pratęs Strigailiškyje. Ten išgirs apie senovinių pieno produktų gaminimo įrankius, susipažins su šakočio tešlos senosiomis tradicijomis, išgirs trumpą pasakojimą apie sūrio istoriją ir jo gaminimo būdus. Programos pažintinę dalį baigs J.Grundos galerijoje „Skaptukas“.

    Vykdant programos meninę dalį, dalyviai atskleis ANP matytus vaizdus, patirtus pojūčius popieriaus lape. Dalyviai susipažins su tradicinėmis ir šiuolaikinėmis dailės šakomis bei technikomis, plačiau aptars enkaustiką, ebru ir Kleisterio dekalkomanijos techniką. Dalyviai  sužinos šių dailės technikų atsiradimo istorijas, reikalingas priemones ir praktines panaudojimo galimybes; atliks praktines užduotis, įgis naujos patirties, kurią savarankiškai galės taikyti kasdieniniame gyvenime kaip prasmingą laisvalaikio praleidimą.

    Visų dalyvavusiųjų darbai bus eksponuojami parodoje. Dalyviai pristatys savo darbus, pasidalins įspūdžiais apie savo dalyvavimą pažintinėje ir meninėje programoje.

2014-09-16

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)

 

Švenčionių rajono pedagogų švietimo centras dalyvauja Ugdymo plėtotės centro projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009.

Projektas skirtas naujų kvalifikacijos formų išbandymui ir sklaidai, aktualijoms, perkvalifikavimui bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelyje numatytoms priemonėms įgyvendinti.

„Antrajame projekto etape, pasitelkę veiksmingiausias metodines ir informacines priemones, sieksime sėkmingai įgyvendinti konkrečias Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelyje numatytas priemones. Numatomas platesnis mokymų formų išbandymas, projekte dalyvaus daugiau pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų asociacijų atstovų, bus sukurta elektroninė duomenų sistema ir t. t.“, – projekto II etapo tikslus apžvelgė projekto vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė.

Viena iš naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų – mini mokymai mokyklose. Projekto metu mokyklose vyks mokymai, kuriuose dalyvaus mokyklų komandos, sudarytos iš administracijos atstovų bei mokytojų. Mini mokymai mokyklose bus rengiami pagal temas, susijusias su efektyvesniu mokinio mokymosi procesu (specialiųjų poreikių bei gabių ir talentingų vaikų ugdymas, pamokos struktūros kokybė ir kt.).

Projekto metu bus organizuojamas profesinės veiklos stebėjimas (supervizijos), skirtas mokytojų darbo analizei ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui. Tai veiksminga kvalifikacijos tobulinimo forma, padedanti tobulinti mokytojų bendravimo, tarpasmeninių problemų sprendimo ir kitus bendruosius įgūdžius, kurie labai svarbūs mokytojo darbe.

Pedagogai mokys vieni kitus, pasitelkdami Paramos kolegai (Peer coaching) modelio programą, kuri sudaro sąlygas pedagogui padėti savo kolegai įgyti būtinų įgūdžių ir išmokti metodikų, leidžiančių integruoti inovatyvias priemones į aktyvią bei įtraukiančią mokymosi veiklą. Remiantis Paramos kolegai modelio įgyvendinimo projekte patirtimi, pedagogams bus parengtos Paramos kolegai modelio vykdymo rekomendacijos, orientuotos į minėtų mokymų vykdymą.

Nuo šiol metodines naujoves, aktualias temas pedagogai galės rasti greitai, nes bus sukurti elektroniniai mokymai, kuriuos pedagogai galės rasti internete. Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti mokytojo televizijos, kaip kvalifikacijos tobulinimo formos, techninę struktūrą ir internete įdiegti inovatyvų jos turinį: pristatyti įvairiausias metodines priemones ir objektus (pvz., mokomuosius filmus, garsines knygas), aktualią vaizdo ir garso medžiagą ir kt. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta 50 vaizdo aktualijų: gerosios patirties, metodinių ir kitų priemonių vaizdo pristatymų. Planuojama išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, skirtas individualiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (individualus mokymasis su elektroniniu knygų skaitytuvu), mokymuisi aukštojoje mokykloje bei nemokyklinėje aplinkoje.

Intel mokymo pagrindų kurso („Intel Teach Essentials Course“) metu bus suteikiama mokytojams gilesnių metodinių bei konsultavimo veiklos žinių ir įgūdžių, pvz., konsultuoti mokyklas, mokyti mokytojus seminaruose nuotoliniu būdu bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt.

Projekte kvalifikacijos tobulinimo renginiai bus organizuojami ir atsižvelgiant į aktualias temas. Numatomos dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba. Programų turinys bus orientuotas į dvikalbio ugdymo metodikos pateikimą, skirtas konkretaus dalyko ar srities pedagogui; parengtos programos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, geografijos, istorijos ir pilietiškumo mokytojams; programos rengiamos / adaptuojamos kartu su mokomąja medžiaga. Taip pat planuojama organizuoti valstybinės lietuvių kalbos kursus mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

Planuojama įvykdyti dvi skirtingo pobūdžio modulines programas, susijusias su pedagogų savivertės stiprinimu bei profesiniu tobulėjimu.

Bus vykdomi švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kurių programos susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimu. Programos vykdymo esmė – vadovo kompetencijų, susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, tobulinimo galimybė pagal poreikį pasirenkant skirtingus modulius. Bendradarbiaujant su Švietimo informacinių technologijų centru, bus sukurta elektroninė duomenų sistema, apimanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaitą ir stebėseną. Šioje informacinėje sistemoje bus kaupiami duomenys apie visų Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Numatoma, jog pats pedagogas savo duomenis suves į sistemą, o dalis jų, kuriuos mokyklos patvirtins, pateks į pedagogų registrą. Informacija apie renginius, kuriuose dalyvaus pedagogas, bus siejama su kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registru, todėl bus užtikrintas sistemų duomenų vientisumas. Tokia sistema leis atsisakyti spausdintų popierinių pažymėjimų, palengvins ir pagreitins apskaitos ir stebėsenos procesą.

Projekto metu parengti pradedančiųjų pedagogų patarėjai (mentoriai) įvairių mokymų ir stovyklų metu dirbs su pradedančiaisiais mokytojais. Kiekvienam mokytojui bus skiriamas vienas patarėjas.

Siekiant užtikrinti parengto Pedagogų karjeros raidos modelio priimtinumą bei įvertinti galimas grėsmes, planuojama surengti 5 viešuosius svarstymus, kurių kiekvieną sudarys 5 viešosios konsultacijos (iš viso 25 viešosios konsultacijos), o rezultatus numatoma pristatyti konferencijoje. Viešųjų konsultacijų metu bus aptarti elektroniniu paštu gauti bei susisteminti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl pedagogų karjeros raidos modelio.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) modelyje akcentuojama, kad mokytojų asocijuotų struktūrų atstovai turi tapti stipriais partneriais mokytojų kvalifikacijos tobulinimo procese. Šiam tikslui įgyvendinti į projektą įtraukiami mokytojų asociacijų atstovai, kuriems bus parengtos ir vykdomos 18 akademinių valandų trukmės 6 mokymų programos. Projekto metu vyks pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų mokymai, metodinė laboratorija, metodinės dienos bei stažuotės.

Be to, projekto metu bus sudarytos sąlygos studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančių pedagoginių studijų ir laipsnį suteikiančių socialinės pedagogikos studijų programas. Numatoma iš viso perkvalifikuoti 250 asmenų, iš jų 200 suteikiant pedagogo profesinę kvalifikaciją ir 50 – socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją.

 (Šaltinis http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/projektai/)