Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  SIŪLOME ŠIAS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAS

 

ANGLŲ KALBOS KURSAI SUAUGUSIEMS, A1 LYGIS

ATNAUJINTI MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO RODIKLIAI

BALTŲ KULTŪROS RECEPCIJA. BALTIŠKOJI ATLANTIDA  (TARP DIDŽIOJO PASAKOJIMO IR DIDELĖS PASAKOS)

DAILĖS TERAPIJOS METODAI: PIEŠIMAS ANT VANDENS

DAILĖS TERAPIJOS METODAI: PIEŠIMAS SMĖLIU

DEBATŲ METODIKOS INTEGRAVIMAS Į UGDYMO PROCESĄ

FIZINIS AKTYVUMAS IR BIOLOGINIS AMŽIUS

IKT IR KITŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ INTEGRAVIMO GALIMYBĖS ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS

JAUNIMO MEILĖS SUVOKIMO IR LYTIŠKUMO UGDYMO GALIMYBĖS MOKYKLOJE

KAIP MOTYVUOTI VAIKĄ, KAI JIS NIEKO NENORI

KAIP PADĖTI MOKINIAMS PLANUOTI KARJERĄ?

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS – GERO MIKROKLIMATO MOKYKLOJE GARANTAS

KOMUNIKACIJOS VOKIEČIŲ KALBA ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS SIEKIANT B1 LYGMENS

KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS PAMOKOJE

KŪNO KULTŪRA VAIKŲ DARŽELYJE

LYDERYSTĖ MOKYKLOJE IR JĄ ĮGALINANTI VADYBA UGDOMAJAME PROCESE

MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GALIMYBĖS ŠVENČIONIŲ RAJONE

MOKYKLOS KULTŪROS TOBULINIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI SĖKMINGĄ MOKYMĄSI

MOKYMASIS MĄSTANT: MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI, KLASĖS KLIMATAS, MOKYMOSI MOTYVACIJA, KARJEROS PASIRINKIMAS

MOKYTOJAS - VADYBININKAS. PAMOKOS VADYBA

NUO MOKYMO PRIE MOKYMOSI: METODŲ ĮVAIROVĖ

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DŽIAUGSMAS: KAIP JĮ PERTEIKTI MOKINIAMS

POZITYVIOJI SOCIALIZACIJA – SĖKMĖ Į VAIKO GEROVĘ

SĖKMINGOS PAMOKOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

SKIRTINGŲ VAIKŲ – SKIRTINGAS MOKYMAS

SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMAS TIKYBOS PAMOKOSE

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA IR SPECIALIOJI PSICHOLOGIJA

ŠIUOLAIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS. PLANAVIMAS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

ŠVENTŲJŲ GYVENIMO IR VEIKLOS PAVYZDŽIAI UGDANT ŠIUOLAIKINIO JAUNIMO VERTYBINES NUOSTATAS

TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMAS

UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ IR RUSŲ) VALSTYBINIO EGZAMINO VERTINIMAS

VEIKSMINGAS INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS RUOŠIANTIS PAMOKOMS