Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                                          Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                          2017 m. rugsėjo 28 d.
                                                                                                          sprendimu Nr. T-185

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę ir kitas paskirtis, veiklos teisinį pagrindą, Tarnybos veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Tarnybos teises ir pareigas, Tarnybos veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto, lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, Tarnybos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarką.
    2. Oficialusis pavadinimas – Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Trumpasis Tarnybos pavadinimas – Švietimo pagalbos tarnyba. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300044836.
    3. Įsteigimo data: 1998 m. rugpjūčio 22 d.
    4. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – Švenčionių rajono savivaldybės.
    5. Savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė, kodas 111108284, adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.
    6. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba, kuri:
    6.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;
    6.2. priima sprendimus dėl
    6.2.1. Tarnybos buveinės pakeitimo;
    6.2.2. Tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
    6.2.3. Tarnybos padalinių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
    6.3. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
    6.4. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
    6.5. nustato Tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų kainas;
    6.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
    7. Buveinė – Sodų g. 30, LT-18126 Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
    8. Grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas 3150, Tarnybos tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas 3153. Pagrindinė paskirtis – teikti švietimo pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams. Kitos paskirtys: sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, įgyti papildomų kompetencijų. Mokymo kalba – lietuvių.
9. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, paramos gavėjo statusą. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. TARNYBOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

    10. Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
    11. Tarnybos veiklos rūšys:
    11.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
    11.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
    11.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
    11.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
    11.5. kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;
    11.6. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.
    12. Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams bei tenkinti asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius.
    13. Tarnybos veiklos uždaviniai ir funkcijos:
    13.1. Uždavinys – įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais:
    13.1.1. Funkcijos:
    13.1.1.1. vertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą;
    13.1.1.2. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.
    13.2. Uždavinys – teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms, pedagoginiams darbuotojams:
    13.2.1. Funkcijos:
    13.2.1.1. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą – specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;
    13.2.1.2. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, pedagoginiams darbuotojams;
    13.2.1.3. teikia pagalbą namuose vaikams, negalintiems lankyti mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dėl sunkių judesio sutrikimų bei kompleksinių sutrikimų (nuo gimimo iki privalomo ugdymo pradžios);
    13.2.1.4. vykdo mokytojų ir kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar patyrusių smurtą savo įstaigoje, psichologinį konsultavimą.
    13.3. Uždavinys – padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą:
    13.3.1. Funkcijos:
    13.3.1.1. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų;
    13.3.1.2. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
    13.3.1.3. rengia ir įgyvendina programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
    13.4. Uždavinys – kompleksiškai vertinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių poreikius ir vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones:
    13.4.1. Funkcija – kompleksiškai vertina bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių poreikius, vykdo profesinio informavimo, konsultavimo, ugdymo karjerai priemones, padedančias asmeniui rinktis jam tinkamą švietimą ir užimtumą, įgyti karjeros planavimo ir valdymo kompetencijų bei aktyviai kurti savo karjerą.
    13.5. Uždavinys – teikti pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms kvalifikacijos tobulinimo, metodinę ir kitą pagalbą, skatinančią mokyklų veiklos tobulinimą ir mokytojo profesinį tobulėjimą:
    13.5.1. Funkcijos:
    13.5.1.1. tiria kvalifikacijos tobulinimo ir kitų švietimo paslaugų poreikius, paklausą ir poveikį ugdymo institucijų kaitai, veiklos kokybei, vykdo veiklos įsivertinimą;
    13.5.1.2. koordinuoja rajono pedagogų duomenų bazės tvarkymą;
    13.5.1.3. teikia metodinę ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms: organizuoja ir koordinuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą rajone, bendradarbiauja diegiant metodines naujoves, kaupia metodinę literatūrą, sudaro sąlygas ja naudotis;
    13.5.1.4. organizuoja pedagoginių darbuotojų gerosios patirties sklaidą, teikia pagalbą norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą.
    13.6. Uždavinys – skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, užtikrinančias ugdymo kokybę:
    13.6.1. Funkcijos:
    13.6.1.1. inicijuoja, rengia, akredituoja arba siūlo kitų parengtas ir akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas;
    13.6.1.2. konsultuoja rajono ugdymo įstaigų vadovus ir pedagogus kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos, kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo klausimais;
    13.6.1.3. teikia kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagoginiams darbuotojams, mokykloms, organizuoja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, edukacines išvykas, konsultacijas, paskaitas, stažuotes ir kt.);
    13.6.1.4. kaupia pedagoginės, dalykinės literatūros bibliotekos bei informacinį fondą (garso, vaizdo įrašus, metodines ugdymo priemones, mokomąsias kompiuterines programas ir kt. metodinę medžiagą);
    13.6.1.5. sudaro sąlygas Tarnybos darbuotojams profesiškai tobulėti.
    13.7. Uždavinys – tenkinti Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės narių švietėjiškus ir edukacinius poreikius:
    13.7.1. Funkcijos:
    13.7.1.1. organizuoja ne švietimo darbuotojų, kuriems reikalingos teisinės, pedagoginės, psichologinės, prevencinės žinios darbui su vaikais, paaugliais ir jaunimu, kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, edukacines išvykas, konsultacijas, paskaitas, stažuotes ir kt.);
    13.7.1.2. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius socialinių partnerių užsakymu;
    13.7.1.3. padeda rajono gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius ir pilietinius interesus;
    13.7.1.4. informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo, saviugdos ir savišvietos poreikių tenkinimo galimybes;
    13.7.1.5. bendradarbiauja su kitomis šalies bei užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigomis ir teikia įvairias mokymosi paslaugas besimokantiesiems;
    13.7.1.6. telkia Švenčionių rajono bendruomenės intelektualinius ir žmogiškuosius išteklius iškilusioms problemoms (ekologinėms, gamtosauginėms, sveikatos, socialinėms ir kt.) spręsti, prevencinei veiklai organizuoti;
    13.7.1.7. vykdo projektus, susijusius su Švenčionių rajono bendruomenės narių edukacinių, sveikos gyvensenos, meninių, laisvalaikio poreikių tenkinimu.
    13.7.1.8. koordinuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi Švenčionių rajono savivaldybėje;
    13.7.1.9. organizuoja ir vykdo Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.
    13.8. Uždavinys – organizuoti rajoninio lygmens renginius mokiniams:
    13.8.1. Funkcijos:
    13.8.1.1. organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursus, parodas ir kitus renginius, plėtojančius mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius įgūdžius bei gebėjimus;
    13.8.1.2. koordinuoja prevencinių, sveikatos, etnokultūros, pilietiškumo ir mokinių savivaldos projektų vykdymą.
    14. Tarnyba išduoda dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si) veiklose patvirtinančius dokumentus:
    14.1. pažymėjimus, patvirtinančius švietimo programų baigimą ir kompetencijų įgijimą;
    14.2. pažymas, patvirtinančias dalyvavimą rengiant kvalifikacijos tobulinimo(si), neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) programas, jas kuriant bei įgyvendinant;
    14.3. pažymas, patvirtinančias dalyvavimą renginiuose.

III. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

    15. Tarnybos teisės, užtikrinančios Tarnybos tikslo, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą:
    15.1. parinkti ir taikyti tinkamas darbo formas, būdus ir metodus, užtikrinančius atliekamos veiklos kokybę;
    15.2. gauti su Tarnybos veikla susijusią informaciją iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos;
    15.3. sudaryti sutartis su fiziniais bei juridiniais asmenimis;
    15.4. patikėjimo teise valdyti, naudoti Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoti, panaudos teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti teisės aktų nustatyta tvarka;
    15.5. išduoti pažymėjimus, patvirtinančius asmenų dalyvavimą vykdant kvalifikacijos tobulinimo programas (išklausius nustatytą programos kursą ir įvykdžius nustatytus reikalavimus);
    15.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;
    15.7. inicijuoti ir vykdyti socialinius, švietimo bei edukacinius projektus;
    15.8. stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
    15.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
    15.10. savarankiškai bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
    15.12. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
    16. Tarnybos pareigos:
    16.1. racionaliai, veiksmingai, laiku vykdyti Tarnybos funkcijas;
    16.2. nuolat tobulinti profesinę Tarnybos darbuotojų kvalifikaciją;
    16.3. dalykiškai, kūrybiškai bendradarbiauti su rajono bei Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų pedagogais sprendžiant švietimo pagalbos, pedagogų, ugdymo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, gerosios darbo patirties, naujos informacijos sklaidos klausimus;
    16.4. taupiai ir racionaliai naudoti turimus Tarnybos išteklius, ieškoti naujų dalyvaujant įvairiuose projektuose, programose, užmezgant ryšius su naujais partneriais, rėmėjais;
    16.5. teikti informaciją Tarnybos veiklos klausimais Švenčionių rajono merui, rajono savivaldybės tarybai, rajono ugdymo įstaigoms, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

    17. Tarnybos veikla organizuojama pagal:
    17.1. Tarnybos strateginį planą, kuriam pritaria Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir tvirtina Tarnybos direktorius;
    17.2. metinį veiklos planą, kuriam pritaria Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjas ir tvirtina Tarnybos direktorius.
    18. Tarnybai vadovauja direktorius. Jį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą Švenčionių rajono savivaldybės taryba Švietimo ir mokslo ministro ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus pareiginius nuostatus tvirtina, jį skatina ir skiria jam nuobaudas bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, savivaldybės meras.
    19. Tarnybos direktoriaus funkcijos:
    19.1 suderinęs su rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriumi, tvirtina Tarnybos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
    19.2. rengia ir tvirtina Tarnybos darbo ir vidaus tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, viešųjų pirkimų taisykles, finansų kontrolės taisykles ir tvarkas, reglamentuojančias atskiras veiklos sritis;
    19.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, skatina, skiria drausmines nuobaudas;
    19.4. sudaro darbuotojams saugias darbo sąlygas;
    19.5. vadovauja Tarnybos strateginio plano, metinio veiklos plano, mėnesių veiklos planų rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
    19.6. tvirtina Tarnybos strateginį planą, metinį veiklos planą, mėnesių veiklos planus, organizuoja jų vykdymą bei tvirtina veiklos ataskaitas;
    19.7. nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, gautų duomenų apibendrinimui ir rekomendacijų dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengimui, prevencinių programų vykdymui, konsultacinės pagalbos teikimui, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir kitoms funkcijoms atlikti;
    19.8. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
    19.9. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka komisijas, metodinę tarybą, darbo grupes;
    19.10. Tarnybos vardu sudaro ir pasirašo sutartis pavestoms funkcijoms vykdyti;
    19.11. organizuoja Tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
    19.12. valdo, naudoja Tarnybos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
    19.13. inicijuoja Tarnybos savivaldos institucijos sudarymą ir skatina jos veiklą;
    19.14. tvirtina Tarnybos savivaldos institucijos nuostatus, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
    19.15. inicijuoja Tarnybos veiklos kokybės įsivertinimą;
    19.16. bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir atstovauja Tarnybai kitose institucijose;
    19.17. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
    19.18. telkia specialistus Tarnybos funkcijoms, uždaviniams ir numatomoms programoms vykdyti;
    19.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
    20. Tarnybos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi tarnyboje, už demokratinį Tarnybos valdymą, darbuotojų informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos veiklos rezultatus.
    21. Kai direktoriaus nėra (atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais) jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas, o kai jo nėra direktoriaus funkcijas atlieka rajono savivaldybės mero paskirtas Tarnybos darbuotojas.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

    22. Tarnybos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas, atleidžia iš jų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Švenčionių rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliota vykdomoji savivaldybės institucija.
    23. Tarnybos direktorius darbuotojus į darbą tarnyboje priima ir atleidžia iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    24. Tarnybos direktoriaus atlyginimą nustato Švenčionių rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliota vykdomoji savivaldybės institucija, vadovaudamasi LR teisės aktų nustatyta tvarka.
    25. Tarnybos direktorius tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, atsižvelgdamas į darbo pobūdį, stažą, išsilavinimą ir kvalifikaciją, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo.
    26. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    27. Tarnybos direktoriaus, pedagoginių darbuotojų atestacija, kvalifikacijos tobulinimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VI. TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

    28. Tarnyba patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, pastatais. Šis turtas naudojamas vadovaujantis LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais.
    29. Tarnybos lėšos:
    29.1. Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos pagal asignavimo valdytojo patvirtintą sąmatą;
    29.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;
    29.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos;
    29.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
    30. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
    31. Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Tarnybos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
    32. Tarnybos finansinę veiklą kontroliuoja Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, centralizuotas vidaus audito skyrius.
    33. Tarnybos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka.
    34. Tarnybos veikla akredituojama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
    35. Tarnybos biudžetiniai metai – 12 mėnesių biudžetinis laikotarpis, prasidedantis sausio 1 dieną ir pasibaigiantis gruodžio 31 d.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    36. Tarnybos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus teisės aktams, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos Tarybos iniciatyva. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įforminami, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis.
    37. Nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Švenčionių rajono savivaldybės taryba.
    38. Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    39. Tarnybos direktorius apie Tarnybos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą raštu praneša kiekvienam darbuotojui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
    40. Tarnyba registruojama Juridinių asmenų registre, Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.
    41. Tarnyba turi interneto svetainę http://www.svencioniupsc.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
    42. Informacija visuomenei apie Tarnybos veiklą viešinama Tarnybos interneto svetainėje.

_______________________