Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                                        Švenčionių rajono švietimo pagalbos
                                                                                                        tarnybos direktoriaus
                                                                                                        2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-9


ŠVENČIONIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS


I. BENDROJI DALIS

    1.1. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau tekste Tarnyba), (iki 2013-09-01 Švenčionių rajono pedagogų švietimo centras) įsteigta 2004 m. liepos 1 d., įregistruota LR Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300044836, pakeitusi pavadinimą ir įgijusi naujų funkcijų, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-129 „Dėl Švenčionių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo prijungimo būdu prie Švenčionių rajono pedagogų švietimo centro“ veikia vadovaudamasis LR Konstitucija, Švietimo įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, kitais teisės aktais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir Tarnybos nuostatais.
    1.2. Tarnybos pagrindinė paskirtis – teikti švietimo pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams. Kitos paskirtys: sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, įgyti papildomų kompetencijų. kaip nurodyta Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose.
    1.3. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, materialinės atsakomybės sutartis, pareiginiai nuostatai ir saugos darbe instrukcijos.
    1.4. Asmuo, priimamas dirbti Tarnyboje, supažindinamas su Darbo tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), pareiginiais nuostatais, saugos darbe instrukcijomis. Su Taisyklėmis susipažinę ir parašu tai patvirtinę Centro darbuotojai įsipareigoja šių Taisyklių laikytis. Asmeniui sutikus dirbti ir jam pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jis susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.

II. DARBO LAIKAS

    2.1. Darbo ir poilsio laikas Tarnybos nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79–3593; 2009, Nr. 109–4619
    2.2. Tarnybos darbuotojams nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė bei dvi poilsio dienos (išskyrus darbuotojus, kuriems nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas bei darbuotojus, kurie dirba pagal individualų darbo grafiką), t. y.:
            pirmadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
            antradienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
            trečiadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
            ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
            penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
            šeštadienis – poilsio diena;
            sekmadienis – poilsio diena.
    2.3. Darbo kodekso nustatytomis švenčių dienomis Tarnyboje nedirbama. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio dienos gali būti perkeltos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos. Dėl poilsio dienų perkėlimo darbo laikas neilginamas.
    2.4. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti darbuotojams suteikiama nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Šios pertraukos metu darbuotojai turi teisę palikti darbo vietą ir šiai pertraukai skirtą laiką leisti savo nuožiūra. Tą dieną, kai darbuotojas dėl objektyvių priežasčių negali pietauti laiku, pavyzdžiui, jei pietų metu vyksta susirinkimai, seminarai, darbuotojo kuruojami renginiai ir pan., jis pietų pertrauką gali perkelti į kitą laiką, atsižvelgdamas į renginio dienotvarkę bei apie tai informavęs direktorių.
    2.5. Darbuotojai, nuolat dirbantys su kompiuteriu, kas valandą turi teisę daryti 5–10 minučių trukmės pertraukas, kurios yra įskaitomos į darbo laiką.
    2.6. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą, turi teisę daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui.
    2.7. Direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vienai darbo dienai.
    2.8. Tarnybos direktoriaus įsakymu darbuotojams gali būti pavesta dirbti ilgiau. Už atliktą darbą ilgiau negu per nustatytą darbo trukmę darbuotojams kompensuojama įstatymų nustatyta tvarka.
    2.9. Darbuotojui pateikus raštu prašymą Tarnybos direktoriui, gali būti nustatyta ne visa darbo diena ar ne visa darbo savaitė, taip pat individualus darbo grafikas.
    2.10. Darbuotojų darbo laiką apskaitą nustatytos formos žiniaraščiuose veda Tarnybos administratorė-vadybininkė ir kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia juos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyriui.
    2.11. Įėjimą į patalpą darbo dienomis atrakina pirmas atėjęs į darbą darbuotojas nuo 7 val. 00 min. ir užrakina paskutinis išeinantis iš darbo iki 19 val.
    2.12. Patekti į patalpas ne darbo metu galima turint Tarnybos direktoriaus leidimą.
    2.13. Pašaliniai asmenys į patalpas nedarbo laiku neįleidžiami.
    2.14. Tarnybos darbuotojai turi teisę organizuoti renginius ar susitikimus poilsio, švenčių ir nedarbo laiku  iš anksto suderinę su Tarnybos direktoriumi laiką ir užregistravę kviestuosius ir dalyvaujančius asmenis.
    2.15. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73–3375) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97–4367).
    2.16. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal Tarnybos direktoriaus įsakymu tvirtinamą kasmetinių atostogų grafiką. Darbuotojai, atsižvelgdami į skyriaus ir projekto darbo tvarką, planuoja kasmetines atostogas ir atitinkamai prašymuose nurodo atostogų laiką.
    2.17. Kasmetinių atostogų grafikas gali būti keičiamas atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, tačiau darbuotojai prašymus turi pateikti ne vėliau kaip 14 dienų prieš numatomas atostogas, išskyrus nenumatytus atvejus, kuomet prašymas turi būti pateikiamas vėliau.
    2.18. Darbuotojų dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai žymimi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.18–528). Darbo laiko apskaitos žiniaraštį administratorius-vadybininkas pildo kiekvieną dieną ir kiekvieno mėnesio pabaigoje, patvirtinus direktoriui, teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyriui.
    2.19. Darbuotojai turi laikytis Tarnybos nustatyto darbo laiko režimo.

III. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

    3.1. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant su juo darbo sutartį.
    3.2. Darbo užmokestis mokamas kiekvieno mėnesio 7-12 dienomis ir 17-20 dienomis, pervedant jį į darbuotojo asmeninę sąskaitą.
    3.3. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip 3 darbo dienos prieš prasidedant atostogoms.

IV. DARBO VIETA

    4.1. Tarnybos darbuotojų darbo vieta yra paskirtos patalpos Švenčionių vaikų darželio „Gandriukas“ pastate, Sodų g. 30, Švenčionys.
    4.2. Tarnybos direktoriaus nurodymu darbuotojai gauna konkrečią darbo vietą.
    4.3. Darbuotojai darbo vietoje turi turėti kortelę, kurioje užrašytas tarnautojo vardas, pavardė, pareigos.
    4.4. Darbuotojai darbo vietoje privalo laikytis etikos normų.
    4.5. Jei dėl objektyvių priežasčių neįmanoma išspręsti interesantams rūpimų problemų, darbuotojai privalo jiems paaiškinti, kur ir kas galėtų jas išspręsti bei nurodyti, kur tiksliai tą tarnybą ir darbuotoją surasti.
    4.6. Palikdamas darbo vietą darbuotojas informuoja direktorių apie išvykimo tikslą, vietą ir laiką, o jei išvyksta visi darbuotojai ir direktorius, ant patalpų lauko durų pakabinama iškaba, kurioje nurodoma data, išvykimo ir atvykimo laikas. Tokios pat tvarkos laikomasi atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais.
    4.7. Darbuotojas darbo vietoje privalo saugoti jam priskirtą ar patikėtą turtą, inventorių, racionaliai ir taupiai naudoti elektros energiją.
    4.8. Tarnybos patalpose ir jam priklausančioje teritorijoje rūkyti draudžiama.
    4.9. Tarnybos patalpose turi būti laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
    4.10. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų.
    4.11. Be darbuotojų leidimo draudžiama pašaliniams asmenims naudotis Tarnybos organizacine technika.
    4.12. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su Tarnybos dokumentais. Todėl draudžiama likti pašaliniams asmenims patalpose vieniems.
    4.13. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.
    4.14. Už Tarnybos darbo tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

    5.1. Asmenys į darbą Tarnybos priimami Darbo kodekso ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka.
    5.2. Darbuotojas, paskirtas į pareigas ar priimtas į darbą, privalo pasirašytinai susipažinti su pareigybės aprašymu, darbo saugos reikalavimais ir šia darbo tvarka.
    5.3. Darbuotojas, paskirtas į pareigas ar priimtas į darbą, gauna nustatytos formos darbuotojo pažymėjimą ir privalo jį turėti darbo vietoje. Darbuotojams darbo pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 40 – 1822). Nutraukus darbo sutartį, pažymėjimas netenka galios ir turi būti grąžinamas Tarnybos direktoriui.
    5.4. Prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną, darbuotojas turi grąžinti Tarnybai visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, darbo priemones ir kitą jam pavestą materialųjį turtą. Taip pat darbuotojas, prieš nutraukiant darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną turi perduoti neužbaigtus darbus paskirtam atsakingam asmeniui.
    5.5. Darbuotojas turi teisę steigėjo lėšomis kelti asmeninę kvalifikaciją pagal einančioms pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus iki 30 kalendorinių dienų per dvejus kalendorinius metus ir gauti per tą laiką tarnybinį atlyginimą.

VI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS

    6.1. Už gerą darbo pareigų vykdymą, nepriekaištingą, iniciatyvų ir kokybišką darbą, taip pat už kitus sėkmingus darbo rezultatus darbuotojai gali būti skatinami Darbo kodekse nurodytais bei kitais teisės aktų reikalavimams neprieštaraujančiais paskatinimais.
Darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės yra darbo drausmės pažeidimas.
    6.2. Už darbo drausmės pažeidimą darbuotojams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos vadovaujantis Darbo kodeksu.
    6.3. Paskatinimai ar drausminės nuobaudos yra skiriami Darbo kodekso nustatyta tvarka Tarnybos direktoriaus įsakymu, o darbuotojas su įsakymu supažindinamas pasirašytinai.
    6.4. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.

VII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

    7.1. Į tarnybines komandiruotes darbuotojai siunčiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“.
    7.2. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu.
    7.3. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.
    7.4. Grįžęs iš komandiruotės Tarnybos darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti direktoriui ataskaitą (Priedas Nr. 1) ir administratoriui-vadybininkui atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas.

VIII. TARNYBOS TURTO (INVENTORIAUS, ĮRANGOS) NAUDOJIMO TVARKA

    8.1. Kiekvienais kalendoriniais metais inventorizavimo metu Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija tikrina Tarnybos turto (inventoriaus, įrangos ir pan.) būklę ir priskiria konkretų turtą pasirašytinai.
    8.2. Darbuotojai atsako už jiems patikėtą turtą.
    8.3. Tarnybinis telefoninis ryšys naudojamas tarnybiniams tikslams.
    8.4. Savivaldybės administratoriaus įsakymu yra nustatytas Tarnybos telefoninių pokalbių limitas pinigine išraiška. Darbuotojų motyvuotu prašymu konkrečiu atveju šis limitas gali būti didinamas arba mažinamas.
    8.5. Pereikvojus Tarnybos skirtą telefoninių pokalbių limitą pinigine išraiška ir nesant pateisinamų priežasčių bei aplinkybių, iš darbo užmokesčio atskaitomos lėšos susidariusioms telefoninių pokalbių išlaidoms apmokėti.

IX. BENDRAVIMAS TELEFONU, ELEKTRONINIU PAŠTU

    9.1. Darbuotojai kalbėti telefonu privalo tik mandagiai, ramiu tonu, pagarbiai kreiptis į pašnekovą.
    9.2. Atsiliepti reikia kaip galima greičiau. Pakėlus ragelį, būtina pasakyti trumpąjį Tarnybos pavadinimą ir prisistatyti. Atsiliepus mobiliuoju telefonu, kuris naudojamas darbo tikslais, taip pat būtina prisistatyti.
    9.3. Skambinant iš Tarnybos, būtina pasisveikinti ir prisistatyti. Rekomenduotina pasitikslinti, ar kalbama su reikiamu asmeniu, ir paklausti, ar asmuo gali kalbėti telefonu.
    9.4. Visi elektroniniai laiškai turėtų turėti pavadinimą, kuris sietųsi su laiško turiniu.
    9.5. Darbuotojui išvykus į komandiruotę ar atostogaujant, turėtų būti nustatomas elektroninio pašto autoatsakiklis, kuriame būtų nurodoma, iki kada darbuotojo nebus darbe bei į ką galima kreiptis skubiais atvejais.
    9.6. Kiekvienas darbuotojas turėtų turėti savo elektroninę vizitinę kortelę, kuri turi atrodyti taip:
    Pagarbiai
    Vardenis Pavardenis
    Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos
    (pareigos)
    Tel. (8 387) XX XXX
    Faks. (8 387) XX XXX
    El. paštas  (adresas)

X. RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS

    10.1. Visi Tarnybos gaunami raštai, atitinkantys dokumento reikalavimus ir aiškūs savo esme, yra registruojami, numeruojami, apskaitomi ir nedelsiant išnagrinėjami bei vykdomi.
    10.2. Raštai, kuriems adresanto numatytos sąlygos, reikalaujančios papildomų darbų, tyrimų, skaičiavimų ir kt. turi būti įvykdyti per 30 dienų, jei gautame rašte nenurodyta kitaip.
    10.3. Visi Tarnybos rengti dokumentai turi būti parašyti lietuvių kalba (išskyrus siunčiamus į užsienio valstybes) bei atitikti raštvedybos taisyklėse keliamus, kalbos kultūros ir etikos reikalavimus.
    10.4. Darbuotojas, rengiantis raštą, asmeniškai atsako už duomenų teisingumą ir šios tvarkos 8.3 punkte nurodytų reikalavimų laikymąsi.

XI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

    11.1. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.
    11.2. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas, kiti norminiai teisės aktai bei šios Taisyklės.
    11.3. Darbuotojai privalo atlyginti Tarnybai padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl šių Taisyklių, kitų teisės aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    12.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Tarnybos darbuotojams.
    12.2. Su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Tarnybos darbuotojas.

_______________________