Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Abėcėlinis knygų katalogas

A  |  B  |  C  |  Č  |  D  |  E  |  F  |  G |  H | I  |  Y  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  S  |  Š  |  T  |  U  |  V  |  Z  |  Ž

 

Naujos knygos

  

Block, Peter. Nepriekaištingas konsultavimas: kaip paskatinti naudotis jūsų kompetencija. - Vilnius: Eugrimas, 2013. – 336 p.

    Šis <...> leidimas puikiai tinka visų lygių pedagogams, rimtai ketinantiems prisidėti prie švietimo reformos įgyvendinimo. Mokytojai ir mokiniai (ar studentai) gali atsisakyti savo vaidmenų ir nuoširdžiai sudominti vieni kitus atradimais ir dialogu apie bendrus lūkesčius. Peteris taip pat padeda mums atgauti sveiką nuovoką vadovaujantis žinomomis prasmingomis tiesomis. Aš itin rekomenduoju šį trečiąjį leidimą savo draugams, pasirinkusiems pedagogo profesiją.“

                                                                    Davidas W. Coxas, Arkanzas State University pedagogikos profesorius

 

 

 

Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos : medžiaga diskusijoms / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinė mokyklų agentūra, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. - Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2013. - 114 p.

    Leidinyje pateikiamos švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos. Ši analizė skirta politikams, švietimo vadybininkams, mokslininkams, taip pat visiems, kuriuos domina šalies švietimas.

 

Indrašienė, Valdonė, Žibėnienė Ginatautė. Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. – 170 p.

 

    Vadovėlis „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“ skirtas studentams plačiau susipažinti su pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumais, mokytis praktiškai taikyti vertinimo ir įsivertinimo metodus. Jis taip pat bus naudingas mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti ugdomąją veiklą. Šiuo vadovėliu gali pasinaudoti ir dėstytojai, taikydami vertinimo principus studijų procese, o pateiktus metodus pritaikydami studentų ir savo veiklai bei pasiekimams vertinti.

 

Pirmuose skyriuose analizuojama vertinimo samprata ir prasmė, aptariami vertinimo tikslai ir principai. Daug dėmesio vadovėlyje skirta pasiekimų ir pažangos įsivertinimui ir grįžtamajam ryšiui kaip padedančio mokytis vertinimo pagrindui.

 

Vertinimas ir įsivertinimas yra planuojama ugdymo proceso dalis, todėl ir šiame vadovėlyje apžvelgiami pagrindiniai vertinimo planavimo aspektai. Aptariami vertinimo būdai ir tipai, trumpai pateikiami vertinimo ypatumai aukštosiose mokyklose.

 

Vadovėlyje taip pat pristatomi įvairūs pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo metodai ir strategijos.

 

Šimanskienė, Ligita, Seilius, Antanas. Komandos: samprata, kūrimas, vadovavimas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. 346 p.

    Monografijoje, remiantis daugelio mokslinių darbų analize, asmeniniais autorių tyrimais ir patirtimi, teigiama, kad nepaisant skirtingų autorių teorinių požiūrių į komandų kūrimą ir vadovavimą joms, neatmetant net ryškesnių prieštaravimų, pakanka teorinių argumentų, kad organizacijoje sukūrus savitą sistemą, galima kurti produktyviai veikiančias komandas.

Šiam procesui paspartinti ir palengvinti siūloma pirma sukurti organizacinę kultūrą, tada esamų organizacinių struktūrų pagrindu kurti komandas.

Monografija skirta organizacijų vadovams, dėstytojams, doktorantams ir vadybos krypties studentams.

 

 

Gray, John. Vaikai kilę iš dangaus: pozityvaus auklėjimo metodai.  Vilnius: Alma littera, 2014. – 336 p.

Vaikai kilę iš dangaus yra plati praktinė auklėjimo filosofija, tinkanti bet kurio amžiaus vaikams. Naujosios įžvalgos ir metodai padės ugdyti valingus, paslaugius ir savimi pasitikinčius vaikus.

 

 

 

 

 

Kieran Egan. Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014. – 142 p.

    Knygoje „Nuodugnus mokymasis“  pristatomas ambicingas, bet kartu ir praktiškas planas, kaip išsamų pažinimą įtraukti į pagrindinį ugdymą. K. Egano parengtoje programoje numatyta, kad mokiniai mokysis pagal įprastą ugdymo turinį, tačiau jis bus papildytas vienu itin svarbiu aspektu: nuo pat pirmųjų dienų mokykloje iki užveriant jos duris kiekvienas mokinys nuodugniai nagrinės kurią nors vieną temą − pvz., obuoliai, paukščiai, šventyklos, moliuskai, cirkas arba žvaigždės. Per daugelį metų, padedant mokytojui, mokinių žinios pasirinkta tema tik gausės. Jie sukaups vertingą žinių bagažą, kuris ir toliau pilnės ir keisis. Iki mokyklos baigimo kiekvienas mokinys pasirinkta tema sužinos kone tiek, kiek sukaupta žinių per žmonijos istoriją. Stropiai mokydamasis vieną temą, mokinys išmoks itin svarbias gyvenimą keičiančias pamokas apie erudicijos reikšmę, pasišventimo vertę ir džiaugsmą teikiantį nuodugnų dalyko išmanymą.

     Naudodamiesi knyga „Nuodugnus mokymasis“ kaip planu, tėvai, pedagogai ir mokyklų vadovai jau dabar gali žengti pirmuosius žingsnius veiksmingų mokyklų pokyčių ir išsamesnių mokinių žinių link.

       

Aleksandre Havard. Dora Lyderystė. Asmenybės formavimo kelias. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014. - 208 p. 

Knygoje pristatomos svarbiausios žmogiškosios dorybės, kurios būtinos lyderiams. Aptariama, kaip lyderiai jas ugdo, parodoma, kokią įtaką dorybės daro savirealizacijai, kalbama apie dieviškųjų tikėjimo, vilties ir meilės dorybių didingumą bei poveikį lyderystei.
Dora lyderystė skirta tiems, kurie trokšta gyvenime turėti didelį tikslą. O koks tikslas yra kilnesnis už asmeninio tobulėjimo siekį?

 

 

 

 

Mickūnas, Algis. Mokykla, mokytojai, mokiniai. – Vilnius: Versus aureus, 2014. – 240 p.

Vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų Algis Mickūnas knygoje „Mokykla, mokytojai, mokiniai“ kalba apie fenomenologiją ir jos reikšmę lavinant ir auklėjant jauną žmogų, apie vaisingą dialogą ir polilogą tarp mokytojų ir mokinių, asmens atsakomybę ir kultūrinimą, pavienio asmens ir bendruomenės ryšį, integralumą ir kalbą, lietuvių kalbos ir mitologijos santykį, mąstymą, pasaulio patyrimą ir daugelį aktualių šiandienos dalykų.

 

 

 

 

 

 

Vladimir Levi. Nestandartinis vaikas arba kaip auklėti tėvus. – Vilnius: Alma littera, 2013. – 464 p.

    Tai itin savita, žaižaruojančio humoro, netikėtų įžvalgų kupina knyga apie tėvų ir vaikų bendravimo meną, apie vaikus, nepanašius į kitus, apie mokymosi sunkumus, paauglių problemas, narkotikų grėsmę, pirmąją meilę... Tai ne tiek pastabos iš gydytojo kėdės, kur mama ar močiutė atveda probleminį vaiką, kiek jautrus žvilgsnis į vaiko minčių erdves, širdies kerteles. Skaitydami sužinosite, kaip vaikai, nepaisant auklėjimo, tampa geri, ir kaip užaugti kartu su vaiku.
    Ši praktinės psichologijos knyga gerokai peržengia žanro ribas – čia gausu tikrų istorijų, išgalvotų veikėjų komentarų, autoriaus įžvalgų, citatų ir sveiko humoro. Autoriaus kalba itin gyva, pereinanti į šnekamąjį stilių, prisodrinta žodžių žaismo, metaforų, poezijos intarpų ir filosofinės išminties.